Hành trình Đắc quả vô thường – Phổ truyền Tâm Thái, Gieo hạt giống lạc an khắp Nhân gian

photo camera isolated on white


Chương trình Hành trình Đắc quả vô thường dành cho những ai thật sự khao khát được “Đắc quả vô thường”, thấu hiểu ngọn nguồn gốc rễ của Tâm Thái; Là hành trình rèn luyện Thế giới nội tâm vi diệu, giúp Nhân sinh làm chủ được Tâm Thái hoàn toàn, tiến tới Trí huệ và Hạnh phúc Vô biên.